Podpora verejnej nabíjacej infraštruktúry

Granty a štátna podpora

Dotácie na nabíjacie stanice pre mestá a obce: Všetko, čo potrebujete vedieť

Ministerstvo hospodárstva SR postupne spúšta výzvy na podporu vybudovania verejných nabíjacích staníc, ktorých príjímatelia môžu byť mestá a firmy. Výstavba musí byť zrealizovaná najneskôr do roku 2026 a nabíjacia infraštruktúra musí spĺňať podmienky definované vo výzvach.

Výzva pre mestá je určená pre okresné mestá, mestá v sídle VÚC, VÚC, nimi zriadené organizácie. Hlavným cieľom je prispieť k razantnejšiemu budovaniu infraštruktúry, bez ktorej rozvoj elektromobility jednoducho nie je možný. Historicky ide už o tretiu dotačnú schému na podporu budovania verejnej nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá.

Vyhlásenie výzvy prebehlo 28.4.2023 – Kompletné znenie na stránke Ministerstva Hospodárstva SR

Vybudovanie verejnej nabíjacej stanice vo vašom meste či obci vám môže priniesť viacero nepriamych benefitov. Týmto krokom otvorene ukážete, že idete s dobou, podporíte rozvoj udržateľnej dopravy, znižovanie uhlíkovej stopy a ochranu životného prostredia, a taktiež prilákate nových návštevníkov, ktorí počas výletu či zastávky na nabíjacej stanici môžu podporiť lokálne služby a obchody.

MANUÁL: Odporúčaný postup pre samosprávy pri výstavbe nabíjacích staníc spolufinancovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR

 • Podrobnosti o výzve budú zverejnené čoskoro.
 • Podrobnosti o výzve budú zverejnené čoskoro.

3000€

pri AC nabíjacom bode (11 kW+)

29 000 €

pri DC nabíjacích staniciach (50 kW+)

Dotácia vo forme zálohových platieb a refundácií.

Oprávnení žiadatelia

Verejná a spĺňajúca technické parametre

Stanica musí plniť úlohu verejne prístupnej infraštruktúry a spĺňať minimálne definované parametre.

Intenzita pomoci 100 %

Dotácia na nabíjacie stanice pokrýva všetky oprávnené náklady v plnej výške.

Chcete mať možnosť ovplyvňovať podnikateľské prostredie v odvetví elektromobility? Chcete mať prístup k novinkám a dátam o trhu? Chcete sa prepojiť s inými firmami z odvetvia? Staňte sa členom Slovenskej asociácie pre elektromobilitu.

AC alebo DC nabíjanie?

Skôr ako sa rozhodnete inštalovať nabíjacie zariadenie pre elektromobily je nutné vedieť aký je aspoň základný rozdiel medzi AC a DC nabíjaním.

AC nabíjacia stanica

Pomalšie nabíjanie

Vhodné na dlhodobejšie státie (viac ako 1h)

Parkoviská pri firmách, obchodných a turistických centrách

Plug-in hybridy aj elektromobily

Celkové náklady do 5 000 €

DC nabíjacia stanica

Rýchle nabíjanie

Vhodné aj pre krátke státia (od 15min do 2h)

Reštaurácie, kaviarne, obchody, pošta

Vhodnejšie pre elektromobily

Celkové náklady do 30 000 €

Čo si treba ujasniť pred výberom nabíjacej stanice?

S veľkou časťou z týchto základov vám efektívne pomáhajú “Minimálne technické a stavebné požiadavky pre jeden nabíjací bod”, ktoré sú pevne zadefinované v rámci nutných požiadaviek na získanie dotácie. Niektoré z nich si ale treba ošetriť vo vlastnej réžii v rámci dodávateľskej zmluvy, napríklad podmienky a finančnú zodpovednosť za prevádzku, servis a údržbu osadenej nabíjacej stanice.

O akú nabíjaciu stanicu mám záujem?

Nasjkôr ako sa rozhodnete inštalovať nabíjacie zariadenie pre elektromobily je nutné vedieť aký je rozdiel medzi AC a DC nabíjaním.

Kde chcem túto nabíjaciu stanicu umiestniť?

Na základe týchto vedomostí je potrebné vybrať nabíjacie miesto z pohľadu parkovania a zabezpečenia elektrickej energie.

Pre koho musí byť nabíjacia stanica dostupná?

Taktiež si treba uvedomiť či nabíjacie miesta budú určené pre verejnosť alebo interné elektromobily vo firme alebo štátnej sfére.

Ako bude prebiehať platba za využívanie?

Dôležité je správne zadefinovanie platobných možností za elektrickú energiu pre uživateľa napr. cez aplikáciu, priamou platbou alebo formou predplatného, ai.

Ako bude fungovať identifikácia zákazníka?

S tým súvisí aj identifikácia a riadenie nabíjacieho zariadenie napr. cez mobilnú aplikáciu, RFID kartou, čipom, kódom ai.

Ako bude prebiehať prevádzka, servis a údržba?

V prípade porúch je nutné vedieť ako a kto zodpovedá za dispečing, opravu a servis nabíjacieho bodu.

Oplatí sa nám to?

Vyhlásenie výzvy pre mestá, obce, VÚC prebehlo 28.4.2023 - Kompletné znenie na stránke Ministerstva Hospodárstva SR

Vybudovanie verejnej nabíjacej stanice vo vašom meste či obci vám môže priniesť viacero nepriamych benefitov. Týmto krokom otvorene ukážete, že idete s dobou, podporíte rozvoj udržateľnej dopravy, znižovanie uhlíkovej stopy a ochranu životného prostredia, a taktiež prilákate nových návštevníkov, ktorí počas výletu či zastávky na nabíjacej stanici môžu podporiť lokálne služby a obchody.

Vzhľadom na to, že aktuálne kolo dotácií na nabíjacie stanice pokrýva všetky oprávnené náklady v plnej výške neexistuje praktický dôvod prečo by ste túto možnosť nemali využiť.

Z nabíjačiek sa nestane záťaž pre mesto, ale výhodný nástroj ako priniesť kvalitnú a finančne udržateľnú službu pre svojich obyvateľov a z prípadného výťažku budovať ďalšie či samozrejme aj opravovať existujúce miesta nie len pre nabíjanie na sídliskách, pri mestských podnikoch, úradoch a verejných parkoviskách.

Minimálne technické špecifikácie

Projekty, ktoré nespĺňajú minimálne technické požiadavky, sú v rámci výzvy považované za neoprávnené. To znamená, že nemôže dôjsť k ich schváleniu a sú automaticky vyradené.

Nabíjací bod sa nachádza na mieste alebo v priestoroch prístupných širokej verejnosti, bez ohľadu na to, či sa takáto infraštruktúra nachádza na verejnom alebo súkromnom pozemku, bez ohľadu na to, či sa uplatňujú obmedzenia alebo podmienky z hľadiska prístupu na dané miesto alebo do daných priestorov a bez ohľadu na platné podmienky využívania danej infraštruktúry.

 • AC – konektor Typ 2 (norma IEC 62196), variant zásuvka, nabíjací kábel alebo ich kombinácia
 • DC – konektor CCS2 (norma IEC 62196-3), variant nabíjací kábel
 • AC ≥ 11 kW
 • DC ≥ 50 kW, min. 800V

Nabíjací HUB je sústava viacerých nabíjacích staníc určených na nabíjanie elektrických vozidiel na jednom mieste spravidla riadená jedným energetickým manažmentom

V prípade nabíjacieho HUB-u nesmie byť výstupný výkon ktoréhokoľvek nabíjacieho bodu v akomkoľvek okamihu využívania nabíjacieho HUB-u pri paralelnom nabíjaní nižší ako 5,5 kW.

 • Nabíjací bod musí byť pripojený na e-roaming.
 • E-roaming je je výmena údajov a platieb medzi prevádzkovateľom nabíjacieho bodu alebo čerpacieho miesta a poskytovateľom služieb mobility, od ktorého koncový používateľ kupuje nabíjaciu službu.
 • Nabíjací bod ihneď po spustení musí byť prepojený na niektorú z medzinárodných e-roamingových platforiem (napr. Hubject, Gireve).
 • Zabezpečenie e-roamingu musí byť minimálne v rozsahu trvalého prepojenia na taký počet EMSP ktorí kumulatívne poskytujú službu mobility minimálne nad 100 nabíjacími bodmi na Slovensku a 10 000 nabíjacími bodmi v zahraničí. Splnenie tejto podmienky sa preukáže čestným vyhlásením poskytnutým zo strany týchto poskytovateľov služieb mobility
 • Ak je nabíjací bod vybavený platobným terminálom na kreditné a debetné platobné karty s trvalou dostupnosťou a možnosťou autentifikovať sa a uhradiť cenu za nabíjanie, považuje sa podmienka e-roamingu za splnenú.
Nabíjacia sanica musí spĺňať inimálne jednu z možností:

 • Autentifikácia cez internet/mobilnú aplikáciu aj s možnosťou ad hoc platby za nabíjanie použitím nástrojov (napr. QR kód, RFID karta alebo kreditná debetná karta);
 • Platobný terminál na kreditné a debetné platobné karty.

Komunikácia s back-end systémom Protokol OCPP 1.6-J s možnosťou aktualizácie na vyššie verzie pripojeným zabezpečeným internetovým pripojením na back-end cez WebSocket protokol.

Vyhradené parkovacie miesto prislúchajúce k nabíjaciemu bodu s príslušným vodorovným a zvislým dopravným značením v zmysle usmernenia, ktoré vydá vyhlasovateľ tejto výzvy.

Správa o využívaní nabíjacieho bodu musí obsahovať informácie o nabíjacom bode a jeho využívaní za príslušný kalendárny rok, t. j. spotrebu elektrickej energie, počet nabíjacích cyklov, priemernú spotreba na jedno nabitie, priemernú dĺžku jedného nabíjacieho cyklu, preukázanie min. 2 funkčných e-roamingových nabíjaní do 6 mesiacov od uvedenia nabíjacieho bodu do prevádzky zaslaním výpisu z back-end systému prevádzkovateľa nabíjacieho bodu s uvedením čísla nabíjacej karty e-roamingového klienta, dátumu a času nabíjania, spotrebovanej energie, mena e-roamingového partnera a názvu e-roamingovej platformy.

Implementácia oboch štandardných platobných spôsobov:

 • tzv. ad-hoc platba – nabíjacia služba zakúpená́ koncovým používateľom bez potreby jeho registrácie, uzavretia písomnej dohody alebo nadviazania dlhodobejšieho obchodného vzťahu s prevádzkovateľom daného nabíjacieho bodu nad rámec samotného nákupu služby (nediskriminačný prístup)
 • zmluvná platba (tzv. membership platba) – platba za nabíjaciu službu od koncového používateľa poskytovateľovi služieb mobility na základe zmluvy medzi koncovým používateľom a poskytovateľom služieb mobility.

Ak je nabíjací bod vybavený platobným terminálom na kreditné a debetné platobné karty, považuje sa podmienka za splnenú.

 • Ihneď po spustení prijímateľ poskytne informácie o GPS súradniciach umiestnenia nabíjacieho bodu ako aj adresy, v rozsahu ako je formálne stanovená (ulica, číslo, mesto, PSČ), názov prevádzkovateľa nabíjacieho bodu, ID nabíjacieho bodu spôsob autentifikácie a možnosti platby, kontaktný telefón na technickú podporu.
 • Prevádzkovateľ verejnej nabíjacej stanice je povinný synchronizovať a následne udržiavať aktuálne informácie o lokalitách, staniciach a ich konektoroch na verejnej mape nabíjacích staníc. Na synchronizáciu použije verejne dostupné API od prevádzkovateľa mapy, zabezpečené autentifikáciou použitím prihlasovacích údajov pridelených MH SR. V rámci informácií o lokalitách je povinný synchronizovať a aktualizovať ich otváracie hodiny v týždňových intervaloch spolu s cenníkom nabíjacích služieb pre všetky dostupné možnosti nabíjania. Súčasťou informácií o konektoroch by mal byť ich aktuálny stav, typ konektora, maximálny výkon a dostupné spôsoby nabíjania, pričom tieto je prevádzkovateľ povinný aktualizovať okamžite, alebo najneskôr 10 minút po zmene ich stavu

Chcete mať istotu, že vaša žiadosť bude spĺňať požiadavky a bude mať šancu na úspešné posúdenie?

Môžete využiť priamo konzultačné služby overených dodávateľov riešení zo segmentu nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá. Slovenské firmy sú pri využívaní dotácií na verejné nabíjacie stanice pripravené podať pomocnú ruku v každom smere.

Prehľad firiem nabíjacej infraštruktúry (členovia SEVA):

ABB

ejoin

Ekoenergetyka

Elmark Plus

Ermafa

EV-GP (LED Group)

GreenWay

ChargeUp

IFT

Legrand

OMV

Plus Energia

SEAK

Shell Recharge

Schneider Electric

Siemens

SSE

ZSE Drive

Wallbox

Potrebujete poradiť?

Nenašli ste informáciu, ktorú hľadáte? Potrebujete poradiť so špecifickým prípadom? Spojte sa s nami a my vám poradíme alebo vás nasmerujeme na správny kontakt.